پایان نامه ارشد

مقاله c (1455)

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد29بند چهارم: شرط فاسخ30گفتار دوم: حکم قانون31بند اول: خیارات معینه34بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص35مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1454)

آدم ازآزرم پرودگار جهانیان همچنان دربهشت گریزان بود‌،ناگاه درختی با یکی از شاخه های خود اورا فروگرفت وآدم پنداشت درباره عقوبت اوشتاب شده است‌،سر فروافکندوهمی‌العفو-العفو می‌گفت‌،حق عزوجل فرمود‌:ای آدم آیا ازمن می‌گریزی؟عرضه داشت نه ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (1453)

1- 5- 4- مالی یا غیرمالی بودن تصدیق حصر وراثت ………………………………………………………………………………………………201- 6- اقدامات مرجع صالح و مندرجات گواهی ……………………………………………………………………………………………………..211- 6- 1- انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………211- 6- 1- 1- در زمان سابق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 211- 6- 1- 2- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1452)

1-2-2-3- در قانون مجازات اسلامی جدید421-3- مبحث سوم: مبانی و فواید451-3-1- گفتار نخست: مبانی491-3-2- گفتار دوم: فواید501-3-2-1- فواید فردی511-3-2-2- فواید اجتماعی52فصل دوم: شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط542-1- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط562-1-1- گفتار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (1451)

2-3-6-فرزندخواندگی بین‌المللی:26۲-3-7- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک262-3-8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی272-3-9- فرزندخواندگی مدرن292-3-10- فرزندخواندگی در انگلیس292-4-شرایط فرزندخواندگی در ایران312-4-1-نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی332-5- نفقه فرزندخوانده332-6-ارث فرزندخوانده342-6-1-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده362-6-2-وصایت362-7- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1449)

1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب291ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته301ـ3 انواع قراردادهای نفتی321ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)331ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید331ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی341ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت36 سایت منبع 1ـ3ـ5 ادامه مطلب…

By 92, ago